การพัฒนา
ReadyPlanet.com

dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


การพัฒนา


แม้ว่าผลงาน และผลิตผลของเราที่ออกมาจะได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ตาม เพราะเราเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ตลอดเวลา การที่จะผลิตชิ้นงานที่ดีออกมาได้นั้น มีองค์ประกอบหลายอย่าง ดังนั้นเราจึง
มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง บนกระบวนการทำงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
จากบูโร เวอริทัส (BUREAU VERITAS) และเรามีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง

 


เรายังเป็นสมาชิกสถาบันยานยนต์ เพื่อที่จะร่วมพัฒนาการผลิต ให้ตอบสนองลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มยานยนต์
ทั้งในประเทศ และส่งออกทั่วโลก ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเตรียมพร้อมสำหรับมาตรฐานระดับโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เราเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับสถาบันหลากหลายเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของทั้งองค์กร
และพนักงาน ให้ดียิ่งขึ้นไป

 

 

เรายังได้รับประกาศ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 ของปฎิบัติการสีเขียว
(Green Activity) เป็นกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557